Promocja książki oraz spotkanie z autorem

RADKÓW: W związku z realizacją Mikroprojektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_008/0003079 pn. „Radków na pograniczu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020 za pośrednictwem Euregionu Glacensis, zapraszamy serdecznie na premierę książki Tadeusza Biedy pt. „Królewska Perła Gór Stołowych. Radków na przestrzeni dziejów”.