DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY RADKÓW

IM. KAROLA ESTREICHERA

Raport o stanie zapewnienia dostępności (stan w dniu 01/01/2021) ⇒ TUTAJ


Zarządzenie Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera w Radkowie z dnia 02.09.2020 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera TUTAJ


Plan poprawy dostępności w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera TUTAJ


Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera w Radkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://bibliotekaradkow.biuletyn.net (strony internetowej BIP), oraz https://biblioteka-radkow.eu strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak skrótów klawiaturowych, możliwości powiększania czcionki, dostosowania kontrastu,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków,
 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Joanna Zyzda-Kusiakiewicz, kusiakiewicz@biblioteka-radkow.eu Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 871 21 18. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

W dniu sporządzania niniejszej deklaracji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera w Radkowie nie posiada aplikacji mobilnych.

Dostępność architektoniczna

I. Biblioteka Główna w Radkowie, ul. Rynek 7, 57-420 Radków

 1. Biblioteka użytkuje na parterze budynku lokal na podstawie podpisanej z Gminą Radków umowy dzierżawy.

 2. Dla użytkowników Biblioteki Głównej dostępne jest 1 wejście bezpośrednio z chodnika na Rynku. Na chodnik można bezkolizyjnie wjechać z jednej strony wózkiem inwalidzkim, z drugiej strony do głównych drzwi biblioteki prowadzą zewnętrzne schody z barierką.

 3. Drzwi do lokalu biblioteki są dwuskrzydłowe. Na co dzień używane jest ich prawe skrzydło, lewe można otworzyć w razie potrzeby (np. wjazd szerokiego wózka).

 4. Wypożyczalnia i czytelnia są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak jest progów, jedne z drzwi wewnętrznych są podwójne, przesuwane.

 5. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze oraz wydzielona jest i przystosowana jedna z toalet.

 6. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 7. W Czytelni osobom z dysfunkcją wzroku udostępniane jest urządzenie CZYTAK do odtwarzania książek mówionych, zapisanych cyfrowo na kartach pamięci. Wypożyczalnia dysponuje zbiorem 603 audiobooków.

 8. W ramach akcji „Wędrująca książka” po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem telefonicznie lub mailowo dostarczane są materiały biblioteczne do domu (dla czytelników chorych i niepełnosprawnych).

 9. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

 10. Bezpośrednio przy budynku nie ma miejsc parkingowych (także dla niepełnosprawnych); miejsca takie są pod Ratuszem oraz na terenie Rynku.

 11. Do wszystkich jego pomieszczeń dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 12. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

II. STREFA KREACJI Filia nr 1 w Wambierzycach, Plac NMP 5, 57-411 Wambierzyce

 1. Biblioteka jest właścicielem lokalu filii; lokal jest trzypoziomowy (parter i dwa wysokie piętra).

 2. Dla użytkowników dostępne jest wejście główne bezpośrednio z chodnika; wejście jest bez progu – dostępne dla niepełnosprawnych. Wewnątrz lokalu na poziom II i III prowadzą schody (poziomy niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich). Schody prowadzące na II i III poziom są wyposażone w zwykłe barierki jako ułatwienia zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3. Na zewnątrz dostępny jest dzwonek, którym przywołać można bibliotekarza.

 4. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

 5. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 6. W filii nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 7. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.

 8. W ramach akcji „Wędrująca książka” po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem telefonicznie lub mailowo dostarczane są materiały biblioteczne do domu (dla czytelników chorych i niepełnosprawnych).

 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 10. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

III. Filia nr 2 w Ścinawce Dolnej, 57-409 Ścinawka Dolna 25

 1. Biblioteka jest właścicielem lokalu filii; lokal jest na I piętrze budynku, do którego do głównego wejścia prowadzą kamienne schody. Klatka schodowa kręta.

 2. Dla użytkowników dostępne jest wejście wewnątrz budynku – z klatki schodowej, niedostępne dla niepełnosprawnych. Schody prowadzące do lokalu nie są wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

 4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 5. W filii nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 6. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.

 7. W ramach akcji „Wędrująca książka” po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem telefonicznie lub mailowo dostarczane są materiały biblioteczne do domu (dla czytelników chorych i niepełnosprawnych).

 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 9. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

IV. Filia nr 3 w Ścinawce Górnej, 57-410 Ścinawka Górna 38

 1. Biblioteka jest właścicielem lokalu filii; lokal jest na parterze budynku, do głównego wejścia prowadzą kamienne schody, drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe.

 2. Wejście niedostępne dla niepełnosprawnych. Schody prowadzące do lokalu nie są wyposażone w ułatwienia zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3. Brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

 4. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 5. W filii nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 6. Przy budynku nie ma miejsc parkingowych.

 7. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 8. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

V. KRAINA WYOBRAŹNI Filia nr 1 w Wambierzycach, Plac NMP 5, 57-411 Wambierzyce

 1. Biblioteka użytkuje na I piętrze budynku lokal na podstawie podpisanej z Gminą Radków umowy dzierżawy.

 2. Dla użytkowników dostępne jest wejście główne do budynku bezpośrednio z chodnika i z podjazdu dla niepełnosprawnych; wejście jest bez progu – dostępne dla niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku na I piętro prowadzą schody oraz winda dla niepełnosprawnych. Schody są wyposażone w zwykłe barierki jako ułatwienia zwiększające dostępność dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

 3. Na zewnątrz dostępny jest domofon, którym przywołać można bibliotekarza.

 4. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze oraz wydzielona jest i przystosowana jedna z toalet.

 5. Brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.

 6. W filii nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

 7. Przy budynku są miejsca parkingowe.

 8. W ramach akcji „Wędrująca książka” po uprzednim umówieniu się z bibliotekarzem telefonicznie lub mailowo dostarczane są materiały biblioteczne do domu (dla czytelników chorych i niepełnosprawnych).

 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla użytkowników można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 10. W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-03
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.