Remont Filii nr 1 w Wambierzycach – zapytanie ofertowe

STREFA KREACJI Remont i wyposażenie Filii nr 1 w Wambierzycach
(dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2. Infrastruktura bibliotek 2016-2020,
umowa nr r 162/17/IB/IK z dnia 14-09-2017)

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający tj. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera w Radkowie zaprasza do złożenia ofert

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, ul. Rynek 7, 57-420 Radków

Opis przedmiotu zamówienia:
Remont pomieszczeń Filii nr 1 w Wambierzycach, w siedzibie zlokalizowanej przy pl. Najświętszej Marii Panny 5 w Wambierzycach. Budynek filii składa się z 3 kondygnacji ( tj. parter, I piętro, II piętro). Wszystkie pomieszczenia (o łącznej powierzchni 175,00m2) oraz wewnętrzna klatka schodowa przeznaczone są do remontu. Ruch pieszy i materiałów budowlanych będzie odbywał się w/w wewnętrzną klatką schodową. Bezpośrednio przed budynkiem nie ma parkingu samochodowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja:

 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych  załącznik nr 1)
 • Przedmiar robót ( załącznik nr 2 )
 • Formularz ofertowy (załącznik nr 3)
 • Wzór umowy (załącznik nr 4)

Miejsce przeprowadzenia prac remontowych: pl. Najświętszej Marii Panny 5, 57-411 Wambierzyce.

Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne;
45432100-5 – kładzenie i wykładanie podłóg,
45442100-8 – roboty malarskie,
45431100-8  – kładzenie terakoty
45431200-9 – kładzenie glazury

Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, by zamówienie było wykonane w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Początek robót planowany jest na tydzień pomiędzy 5 a 9 marca 2018 roku.

Warunki udziału w postępowaniu
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający łącznie następujące warunki:

 • Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności i czynności objętych przedmiotem zamówienia oraz nie znajdują się w stanie upadłości oraz nie znajdują się w stanie likwidacji;
 • Posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 2 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia przez Wykonawcę działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 robót remontowych polegających na wykonaniu kompleksowych remontów wymagających przeprowadzenia prac posadzkarskich, murarskich, tynkarskich i malarskich o wartości co najmniej 20.000 zł każda,
 • Zamawiający wymaga, by osoby które Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w przedmiarze robót (załącznik nr 2) zostały przez niego zatrudnione na podstawie umów o pracę lub zostały z nimi zawarte stosowne umowy cywilnoprawne. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do wezwania Wykonawcy do przedłożenia oświadczeń oraz innych określonych umową dowodów potwierdzających fakt zawarcia z osobami wykonującymi przedmiot zamówienia odpowiednio umów o pracę lub umów cywilnoprawnych.

2) Zamawiający dokona oceny spełniania wyżej opisanych warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.

3) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy pod warunkiem wskazania zarówno podwykonawcy jak i części zamówienia, które zamierza mu powierzyć w formularzu oferty. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zadania. Zmiana podwykonawcy w trakcie wykonywania zadania wymaga pisemnej zgody zamawiającego.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Kryteria oceny ofert

1) Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie spośród ofert uznanych za ważne, spełniających wymogi formalne.

2) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów:

 • cena ( brutto ) – 90% znaczenia,
 • długość gwarancji na wykonane roboty wyższa niż 24 miesiące – 10% znaczenia

3) Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.

Sposób oceny ofert:

LP. Kryterium Maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1 Cena brutto 90 punktów
2. Długość gwarancji ponad 24 miesiące 10 punktów

W kryterium ceny punkty zostaną obliczone według następującego wzoru:

Ocena punktowa = (najniższa cena brutto spośród ważnych i nieodrzuconych ofert / cena brutto badanej oferty) x 90

Obliczenia będą dokonywane w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

4) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

5) Jeśli zaoferowana cena lub jej istotne części składowe wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego  co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

 • oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.),
 • pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
 • wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 • wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 • powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6) Na wykonawcy wezwanym do złożenia wyjaśnień  ciąży obowiązek wykazania, że cena nie jest rażąco niska lub, że koszt nie jest rażąco niski.

7) W przypadku, w którym wykonawca nie wykaże, że cena czy też koszt zaoferowane przez niego w ofercie są realne wówczas zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy. Odrzucenie następuje również w sytuacji, w której wykonawca w ogóle, w wyznaczonym przez zamawiającego terminie nie udzieli wymaganych wyjaśnień.

Opis sposobu obliczania ceny ofert
Cena oferty będzie obliczona jako całkowita cena brutto ( z obowiązującym podatkiem od towarów i usług ).
Cena oferty będzie uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
Ewentualne zniżki, upusty, rabaty itp. muszą być zawarte w cenie oferty.
Cena oferty będzie wyrażona liczbowo, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (brutto ).
Cena oferty będzie określona wyłącznie w złotych polskich. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

Zmiana treści zapytania ofertowego
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści Zapytania ofertowego.
Zmiana treści Zapytania ofertowego zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie internetowej biblioteki tj. www.biblioteka-radkow.eu i będzie wiążąca dla Wykonawców.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania. Zamawiający udzieli wyjaśnień w terminie 2 dni roboczych w jednej z form, o których mowa w pkt 11.
Treść pytań wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania ofertowego zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki tj. www.biblioteka-radkow.eu i będą wiążące dla Wykonawców.

Termin, do którego należy składać oferty
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.02.2018 r. godz. 10.00

Opis sposobu przygotowania ofert
Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ewentualne poprawki w treści oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta powinna:

 • mieć ponumerowane wszystkie strony,
 • mieć formę wydruku komputerowego opieczętowanego pieczątką firmową,
 • być podpisana przez osobę / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy,
 • zawierać oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię pełnomocnictwa ( jeśli dotyczy ),
 • zawierać adres siedziby Wykonawcy, numer telefonu, adres e-mail, numer NIP,
 • być złożona wraz załącznikami w formie uniemożliwiającej przypadkowe zdekompletowanie.

Oferta Wykonawcy będzie zawierać (załączniki do pobrania na stronie biblioteki www.biblioteka-radkow.eu ):

 • Formularz ofertowy – stanowiący Załącznik nr 3 z do zapytania ofertowego,
 • Kosztorys ofertowy, sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 • Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje Wzór umowy – stanowiący załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
 • Oświadczenia lub dokumenty Wykonawcy – według Wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5.

Oferty nie zawierające wymaganych załączników, wypełnione w sposób niezgodny z treścią Zapytania ofertowego bądź nieuzupełnione o wymaganą treść – zostaną odrzucone.
Ofertę można złożyć w jednej z form, o których mowa w pkt 11.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, pod warunkiem że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku Wykonawca powinien dodatkowo umieścić informację „Zmiana oferty”.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Sposób porozumiewania się stron
1) Korespondencję (np. zaświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, inne informacje) należy przekazywać do Zamawiającego w jednej z poniższych form:

 • drogą elektroniczną (skany dokumentów) na adres: kusiakiewicz@biblioteka-radkow.eu,
 • pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście) do siedziby Zamawiającego na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, ul. Rynek 7, 57-420 Radków od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w sposób określony w pkt 19.

2) Oferty należy przekazywać do Zamawiającego pisemnie (pocztą, kurierem lub osobiście ) do siedziby Zamawiającego na adres: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera, ul. Rynek 7, 57-420 Radków  od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, w sposób określony w pkt 19.

Zamawiający nie uwzględni ofert
1) Wykonawców, którzy złożą więcej niż jedną ofertę w prowadzonym postępowaniu,
2) Nieodpowiadających warunkom postępowania,
3) Złożonych w niewłaściwej formie,
4) Złożonych po terminie.

Otwarcie ofert i wynik postępowania

1) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie biblioteki 21.02.2018 r. o godz. 10.15.

2) Po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zamieści zawiadomienie o wyniku postępowania na stronie internetowej biblioteki tj. www.biblioteka-radkow.eu oraz na tablicy ogłoszeń w Bibliotece Głównej w Radkowie, ul. Rynek 7

3) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Środki ochrony prawnej

1) Wykonawcy, którego nie satysfakcjonuje rozstrzygnięcie jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia może złożyć do Zamawiającego protest.

2) Wykonawca może wnieść protest na każdą czynność Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia opublikowania rozstrzygnięcia zapytania ofertowego.

3) Zamawiający rozpatruje protest w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego wpłynięcia do Zamawiającego.

4) Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje środek ochrony prawnej.

Osoba wyznaczone do kontaktów Joanna Zyzda-Kusiakiewicz (tel. 728 851 957)

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione przed zawarciem umowy. Nie przewidziano.

Załączniki do zapytania ofertowego (do pobrania)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót remontowych – załącznik nr 1,

Przedmiar robót– załącznik nr 2,

Formularz ofertowy – załącznik nr 3,

Wzór umowy – załącznik nr 4.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5

Informacje dodatkowe
Złożenie odpowiedzi na Zapytanie ofertowe, jak też otrzymywanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera ( nie rodzi skutków prawnych zawarcia umowy).
Oferty Wykonawców uzyskane w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe mogą stanowić podstawę do udzielenia zamówienia albo być podstawą do dalszych negocjacji.

Sposób składania ofert w formie pisemnej
Ofertę należy złożyć w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie lub opakowaniu i na kopercie lub opakowaniu umieścić następujące informacje:

……………………………………..

nazwa i adres Wykonawcy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. Karola Estreichera
Rynek 7
57-420 Radków

Oferta na przeprowadzenie prac remontowych pomieszczeń Filii nr 1 w Wambierzycach. Nie otwierać przed dniem 21.02.2018 r. godz. 10.00.