KLAUZULA RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY RADKÓW IM. KAROLA ESTREICHERA

Dane kontaktowe Inspektor Ochrony Danych

 1. W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera został wyznaczony inspektor ochrony danych (IOD).
 1. Osobą pełniącą funkcję IOD jest Andrzej Kręcichwost.
 1. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z:
  • przetwarzaniem danych osobowych,
  • oraz z wykonywaniem praw przysługujących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane RODO).
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:
  • adres poczty elektronicznej: inspektor@biblioteka-radkow.eu
  • adres do korespondencji:
   Andrzej Kręcichwost
   Inspektor ochrony danych
   Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, 57 – 420 Radków, ul. Rynek 7

Klauzule informacyjne

Klauzula informacyjna dla oferentów i kontrahentówdo pobrania TUTAJ

Klauzula informacyjna do celów prowadzenia rekrutacjido pobrania TUTAJ

Klauzula informacyjna dla pracownikówdo pobrania TUTAJ

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania wizerunku – do pobrania TUTAJ

 

Zasady realizacji postępowania w zakresie ochrony danych osobowych oraz realizacji praw osób, których dane dotyczą w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera

Dokument do pobrania TUTAJ

Szanowna/y Pani/e,
Informujemy, iż od 25 maja 2018 roku do przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO. Pełna treść rozporządzenia pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/131/224
Definicje
Administrator – to Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;
Inspektor ochrony danych (IOD) – to osoba fizyczna powołana i zgłoszona do Urzędu Ochrony Danych Osobowych przez dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera, z którym może się Pani/Pan skontaktować we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi. Z IOD można się skontaktować w sposób wskazany na stronie www.biblioteka-radkow.eu w zakładce RODO.
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
Osoba, której dane dotyczą – to osoba fizyczna, która korzysta z usług Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera i jako osoba współpracująca z administratorem na podstawie umowy cywilno-prawnej, umowy o pracy lub innej umowy wiążącej podmioty w określonym celu na rzecz lub w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera.
Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
Zasady przetwarzania danych osobowych – to zasady określone w art. 5 i art. 25 RODO. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera stosuje zasady w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
• zgodności z prawem,
• rzetelności i przejrzystości,
• ograniczenia celu przetwarzania,
• minimalizacji danych,
• prawidłowości danych,
• ograniczenia przechowywania,
• integralności i poufności,
• rozliczalności,
• ochrony danych w fazie projektowania i zasada domyślnej ochrony danych;
Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;
Organ nadzorczy – to zgodnie z art. 4 pkt 21 RODO niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie na zasadach określonych w art. 51 RODO. W Polsce z dniem obowiązywania RODO to jest od 25 maja 2018 roku funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl
Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
Państwo trzecie – państwo nie będące członkiem Unii Europejskiej oraz nie należące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG obejmuje państwa należące do UE oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein);
Prawa osób, których dane dotyczą
1. W zakresie art. 13 RODO – prawo do informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w sytuacji kiedy sam to Pani/Pan przekazuje swoje dane osobowe
Na podstawie zapisów w art. 13 ust. 1 i 2 RODO pracownicy Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera przekazują informacje zawarte w tym artykule w momencie zbierania danych osobowych lub odpowiadając na Pani/Pana korespondencję, która wpłynęła do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera.
Informacje, o których mowa powyżej nie są przekazywane w sytuacji, gdy już Pani/Pan nimi dysponuje.
2. W zakresie art. 14 RODO – prawo do informacji wtedy, gdy Pani/Pana dane osobowe trafią do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera z innych źródeł
Na podstawie zapisów w art. 14 ust. 1 i 2 RODO informacje muszą być Pani/Panu przekazane w rozsądnym terminie po uzyskaniu Pani/Pana danych osobowych, ale nie później niż w ciągu 30 dni, albo jeżeli dane osobowe mają być stasowane do komunikacji z Panią/Panem nie później niż przed pierwszą komunikacją, albo jeżeli Pani/Pana dane osobowe mają być ujawnione innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.
Informacje o których mowa powyżej nie są przekazywane, gdy już nimi Pani/Pan dysponuje oraz w innych przypadkach wskazanych w art. 14 ust. 5 RODO (w szczególności gdy pozyskiwanie lub ujawnianie Pani/Pana danych osobowych jest wyraźnie uregulowane przepisem prawa).
3. W zakresie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych
Prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera z pytaniem czy podmiot przetwarza Pani/Pana dane osobowe. W świetle zapisów zawartych w art. 15 ust. 1-3 RODO może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie celu przetwarzania, kategorii, informacje o obiorcach lub kategoriach odbiorców, planowany okres przechowywania danych osobowych, informacje o prawach, informacje o źródle pozyskania danych jeżeli nie zostały zebrane bezpośrednio odo osoby której dane
dotyczą, informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, informacje czy dane są przekazywane do państwa trzeciego.
4. W zakresie art. 16 RODO – prawo do sprostowania danych osobowych
Prawo to polega na tym, że może Pani/Pan wystąpić do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera o sprostowanie swoich danych lub ich uzupełnienie, przy czym wszelkie aktualizacje winny być ograniczone do celu ich przetwarzania.
5. W zakresie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
W ramach tego prawa może Pan/Pani żądać niezwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO, jednakże w świetle art. 17 ust. 3 RODO przewidziane są okoliczności, kiedy to prawo nie może być realizowane.
6. W zakresie art. 18 RODO – prawo do ograniczenia przetwarzania
Prawo to polega na konieczności ograniczenia przetwarzania danych wyłączenie do ich przechowywania, jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa w myśl art. 18 ust. 1 RODO, jeżeli Pan/Pani kwestionuje prawidłowość swoich danych, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, których przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń, wniesiono sprzeciw w trybie art. 21 ust. 1 RODO. W myśl tego prawa przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania ZOZ w Kłodzku przekaże Pani/Panu informacje w tym zakresie.
7. W zakresie art. 19 RODO – prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania
Na podstawie tego artykułu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, których dokonał zgodnie z art. 16, art. 17 ust. 1 i art. 18, każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda.
8. W zakresie art. 20 RODO – prawo do przenoszenia danych
Z prawa może Pani/Pan skorzystać jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub celu wykonania zawartej umowy oraz w sposób zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w formie tradycyjnej (papierowej). W ramach tego prawa może Pani/Pan zażądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera bezpośrednio innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe.
9. W zakresie art. 21 RODO – prawo do sprzeciwu
Skutkiem wniesienia sprzeciwu jest zakaz dalszego przetwarzania danych osobowych, chyba że administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności.
10. W zakresie art. 22 RODO – zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
W Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera nie są podejmowane wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.
Sposób i terminy praw realizowanych na wniosek z art. 15-21 RODO
Rozpatrując Pani/Pana żądanie z art. 15-21 RODO Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera zobligowana jest udzielać Pani/Panu wszelkich informacji na zasadach i w terminach określonych w art. 12 RODO. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radków im. K. Estreichera bez zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, udziela Pani/Panu informacji o działaniach podjętych w związku z Pani/Pana żądaniem.